Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology
Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology

Detekce chromozomálních aberací u melanocytárních neoplásií

Chromosomální změny, ať již ztráty či zisky v oblastech konkrétních genů či aberace celých chromosomů, mohou být významným vodítkem při diagnóze a prognóze nádorových onemocnění. U melanocytárních neoplásií může být kombinovaná informace o změnách v některých genech regulujících buněčný růst a proliferaci využita jak k rozlišení mezi benigními a malignímy tumory, tak k určení pravděpodobnosti agresivního chování některých lezí, například takzvaných atypických tumorů Spitzové.

molekulárně-genetická diagnostika:

Gen CCND1 (11q13)

podstata genetické změny: gen CCND1 kóduje protein cyklin D1, významný regulátor buněčného cyklu. Jeho zmnožení, které je charakteristickým znakem melanomu, vede k deregulaci G1-S přechodové fáze buněčného cyklu a nekontrolované proliferaci.

Gen RREB1 (6p25)

podstata genetické změny: gen RREB1 kóduje „zinc-finger“ transkripční faktor, který nasedá na „RAS responsive“ elementy promotorů. Jeho zmnožení je dalším ze znaků drtivé většiny melanomů.

Gen MYB (6q23)

podstata genetické změny: gen MYB kóduje transkripční faktor obsahující tři domény, N-terminální DNA vazebnou doménu, centrální aktivační doménu a C-terminální doménu účastnící se represe transkripce. V melanomech je detekována ztráta tohoto genu.

Gen MYC (8q24)

podstata genetické změny: gen MYC kóduje multifunkční jaderný fosfoprotein působící jako transkripční faktor, který hraje klíčovou roli v regulaci buněčného cyklu, apoptózy a buněčné transformace. Jeho zmnožení je charakteristickým znakem řady maligních tumorů včetně melanomů.

Gen CDKN2A (9p21)

podstata genetické změny: gen CDKN2A je významným tumor supresorovým genem a jeho bi-alelická delece je obecně asociována vyšší agresivitou tumoru. Z genu CDKN2A je exprimováno několik transkričních variant, které se liší prvním exonem. Dvě z těchto variant kódují strukturně příbuzné proteiny inhibitorů CDK4 kináz (INK). Další transkript obsahuje alternativní čtecí rámec, který produkuje protein strukturně zcela odlišný od předchozích dvou (ARF). Tento protein se účastní stabilizace proteinu p53. Společně pak fungují jako významný regulátor buněčného cyklu, především G1-S přechodové fáze.

diagnostická metoda: k detekci početních aberací ve výše zmíněných genech je používána FISH (Vysis Melanoma FISH Probe Kit, Vysis CDKN2A / CEP 9 FISH Probe Kit, Vysis MYC SpectrumOrange FISH Probe Kit / Abbott Molecular). Získaná data jsou vyhodnocena pomocí dvou algoritmů, dle kterých je pak určena asociace s maligním chováním studovaného materiálu. První algoritmus obsahuje informace o změnách v genech CCND1, RREB1 a MYB (pro vyhodnocení je zahrnuta též informace o statutu centromery 6. chromosomu). Tento diagnostický algoritmus má dle literatury senzitivitu 92 % a specificitu 94 %. Druhý algoritmus využívá informace o změnách v genech CDKN2A, RREB1, MYC a CCND1. Jeho senzitivita je 94 % a specificita 98 %. Parametry obou algoritmů platí pro rozlišení mezi benigními a maligními melanocytárními neopláziemi. Dle recentních dat lze také na základě analýzy genů CDKN2A, RREB1, MYC a CCND1 definovat pravděpodobnosti agresivního chování u atypických tumorů Spitzové.

praktické poznámky:

materiál na vyšetření: nádorová tkáň; nádorovou tkáň je možné zamrazit ve zkumavce se speciálním médiem pro ochranu nukleových kyselin (na požádání dodá laboratoř zdarma) do doby transportu nebo fixovat vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požádání dodá laboratoř zdarma). Správná fixace je naprosto zásadní! Pokud je materiál fixován v 10% pufrovaném formalínu je optimální provádět fixaci do 24 hodin.

transport z ambulance do laboratoře: zajistí laboratoř

Obr.1
Obr. 1

Seznam vyšetření  |  Titulní stránka
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.